Menu
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą w Bydgoszczy  na podstawie art. 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakrzewo

w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wysokość taryf przedstawia się następująco:

   - zaopatrzenie w wodę:   3,45 zł netto (3,73 zł brutto) za 1 m3 dostarczonejwody,

   - odprowadzanie ścieków:  7,88 zł netto (8,51 zł brutto)

     za 1 m3 odprowadzonych ścieków,

 

Opłaty za wodę i ścieki są naliczane ryczałtowo na podstawie ostatniego spisu stanu licznika.

Naliczoną kwotę należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy w SBL Zakrzewo.

 

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy