Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Samorządowy Zakład  Komunalny w Zakrzewie został utworzony  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. ze zmianą z 2013r.: poz. 645) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianą: z 2013r.: poz 938)

Zakład działa na podstawie :

 • Uchwały Nr XXV.179.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie.
 • Uchwały NrXXXIV.232.2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 października 2014r. o zmianie uchwały nr XXV.179.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie.
 • Uchwały Nr XXVII.204.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały nr XXV.179.2013 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie 
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
 • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
 • innych ustaw szczególnych.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie na obszarze gminy Zakrzewo zadań w zakresie: 

1. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:

 • odbór ścieków i ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków,
 • bieżąca eksplatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • relizowanie remontów i modernizacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych
 • bieżąca eksplatacja, naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków,
 • realizowanie remontów i i modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • swiadczenie usług instalatorstwa kanalizacyjnego,
 • świadczenie usług czyszczenia sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych oraz budowy i remontów przyłączy kanalizacyjnych

 

2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę , w tym:

 • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • bieżąca eksplatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych,
 • remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych,
 • rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych,
 • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń wodociągowych,
 • świadczenie usług instalatorstwa wodnego.

3. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalmi użytkowymi, w tym:

 • administrowanie przyjętymi w zarząd lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi gminy,
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • naliczanie i pobieranie opłat z tytułu czynszu najmu oraz świadczeń związanych z eksplotacją lokali,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego zarządzanych lokali komunalnych, w tym wykonywanie remontów i konserwacji,
 • przeprowadzanie analiz kosztów utrzymania zarządzanychbudynków i lokali,
 • analizowanie warunków mieszkaniowych mieszkańców i prawidłowości wykorzystania warunków mieszkaniowych gminy,

4. Utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy